Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho Reka

1. Giới thiệu

Reka (‘chúng tôi’, ‘chúng ta’, hoặc ‘của chúng tôi’) điều hành trang web www.reka-n.com/vn (dịch vụ này). Trang này thông báo cho bạn về chính sách về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và những lựa chọn bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

2. Thu thập và Sử dụng Thông tin

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau cho mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

2.1. Dữ liệu cá nhân

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể sử dụng để liên hệ hoặc xác định bạn (‘Dữ liệu Cá nhân’). Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn đến:

 • Địa chỉ email
 • Tên và họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ, Tỉnh/Thành phố, Mã bưu điện, Quốc gia
 • Cookies và Dữ liệu sử dụng

2.2. Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ (Dữ liệu sử dụng). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ mà bạn truy cập, thời gian và ngày của việc truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, các định danh thiết bị duy nhất và các dữ liệu chẩn đoán khác.

3. Việc sử dụng dữ liệu

Reka sử dụng các dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau, bao gồm:

 • Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi
 • Thông báo cho bạn về các thay đổi trong Dịch vụ của chúng tôi
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Thu thập và phân tích thông tin giá trị để cải thiện Dịch vụ của chúng tôi
 • Giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

4. Các quyền của bạn

Reka nhằm mục tiêu thực hiện các biện pháp hợp lý để cho phép bạn sửa đổi, điều chỉnh, xóa hoặc hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi lưu trữ về bạn, nếu có, và cách cập nhật hoặc xóa nó.

5. Thay đổi trong Chính sách Bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi từ thời gian này đến thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Bạn được khuyến khích xem xét lại Chính sách Bảo mật này định kỳ để biết về bất kỳ thay đổi nào.

6. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.